Katharina Grosse | Mumbling Mud
K11, Shanghai, China | 10.11.2018–24.2.2019
KATHARINA GROSSE
MUMBLING MUD

11 NOVEMBER 2018 – 24 FEBRUARY 2019